הזן את קוד האישור ששלחנו אליך בהודעת טקסט

מספר הטלפון הנייד שלח שוב

תנאי שימוש באתר

1.  כללי

 

1.1 השימוש או הביקור באתר יזמי ("Yazame") בכתובת www.yazame.co.il ו/או בכל כתובת אחרת שתפעיל החברה (להלן "האתר" ו"החברה" בהתאמה) (האתר ובכלל זה גם כל אתר מותאם לסלולרי ו/או אפליקציה, אם וככל שתפותח אפליקציה בעתיד, יקראו להלן "האתר" או "הפלטפורמה") ו/או השימוש במוצרים, תוכנות, עדכונים, נתונים ושירותים, כפי שיהיו מעת לעת באתר (להלן "השירותים"), כפופים לתנאי תקנון זה.

1.2 תקנון זה כולל את תנאי השימוש היוצרים את ההסכם המשפטי בין כל משתמש ("אתה" או "משתמש") ובין החברה ותיאור השירותים הניתנים על ידי האתר. רישום באתר והשימוש באתר, הינם אישור הסכמתך לתנאים המפורטים בתקנון זה וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר מעת לעת (להלן "תנאי השימוש").

1.3 תקנון זה יוצר הסכם משפטי מחייב בינך לבין החברה בהתייחס לכל שימוש שיעשה על ידך באתר ובשירותים. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש, הינך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש באתר.

1.4 ההתקשרות הינה בינך ובין האתר ואינך רשאי להסב או להמחות כל זכות הנובעת מהתקשרות זו, לצד ג'. בכל מקרה של מתן אפשרות של שיתוף נתונים או מידע על ידי האתר לצד ג', הרי זה נעשה באחריותך המלאה ואין לחברה ו/או למי מטעמה כל אחריות כלפי כל צד ג' כאמור ואין לראו בהסכם זה חוזה לטובת צד ג' כלשהו.

1.5 תקנון זה נכתב בלשון יחיד וזכר, אך הינו מיועד לכלל הציבור ובכלל זה גם נשים ועל כן יש לקראו בלשון רבים ו/או בלשון נקבה על פי הנסיבות.

1.6 בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האתר, יגברו תנאי השימוש, למעט אם יצויין אחרת בהסכם ספציפי בין החברה לבינך.

 

2.  מהות האתר

2.1 האתר הינו כלי עזר, שנועד לסייע לדיירים, יזמים, משקיעים וגורמים נוספים, לבחינה ראשונית של כלכליות פרוייקטים בתחום תמ"א 38 (תוכנית מיתאר ארצית מס' 38 לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה - להלן "תמ"א 38") וכן בחינת כלכליות של פרוייקטים נוספים בתחום הנדל"ן, כפי שיכללו באתר מעת לעת.

2.2 אתר זה אינו מהווה המלצה ו/או ייעוץ ו/או הצעה לביצוע פרוייקט כלשהו ו/או לביצוע פעולות כלשהן ו/או עסקאות, ואין בו משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של המשתמש.

2.3 האתר עשוי לאפשר העלאת תכנים ו/או פרטי מידע שונים. החישובים והנתונים אשר יוצגו למשתמש בין שאר על בסיס התכנים שהעלה ו/או על בסיס נתונים אחרים כלשהם, הינם למטרת מידע בלבד ואין לראות בהם הצעה או ייעוץ לביצוע עסקאות כלשהן ו/או התקשרות עם צד שלישי. חלק מהחישובים של האתר מבוססים על נתונים ממוצעים ו/או ענפיים ו/או הערכות ועל כן גם מסיבה זו אין לראות בו המלצה לעניין כדאיות ביצוע פרוייקט מסויים או הערכה לעניין תוצאות פרוייקט כלשהו.

2.4 האתר אינו תחליף לבחינה מקצועית, מעמיקה וכוללת של כל פרוייקט ופרוייקט, על פי נתוני אותו פרוייקט ותוך התייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים (אדריכלים, עורכי דין, שמאים, גורמים בתחום הנדל"ן ואחרים).

2.5 השימוש באתר ובמידע הכלול בו, ובכלל זה בסימולטורים והמחשבונים שבו, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

2.6 אין לראות את הדוחות ו/או כל הנתונים המופקים על ידי האתר, כהמלצה לקבלת החלטה על בסיס אותם דוחות ו/או נתונים וואין לראותם כמצג או התחייבות של האתר ו/או מי מטעמו. כל דו"ח ו/או תוצר ו/או נתון המופק על ידי האתר ("תוצרי האתר"), הינם לשימוש אישי של המשתמש ושלו בלבד, לצורכי ניתוח עצמי וראשוני של פרוייקט פוטנציאלי, כצעד מקדים לבחינה מעמיקה ומקצועית של אותו פרוייקט. בהתאם, אין לעשת כל שימוש מסחרי, משפטי, כלכלי ו/או אחר, בתוצרי האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין להשתמש בהם כמצג בהתייחס לפרוייקט הנבדק ו/או להציגם בפני צד ג', כמצג ו/או הצהרה ו/או התחייבות.

2.7 האתר מאפשר הפקת נתונים ודו"חות, בין היתר באמצעות הקלדת נתונים על ידי המשתמשים ועל כן קיימת חשיבות רבה בשימוש בנתונים מדוייקים ונכונים, וכל זאת לצורך קבלת תוצאות המבוססים על נתוני אמת.

2.8 תוצרי האתר מבוססים על הנחות שונות אשר עשויים להשתנות מעת לעת. קיימת חשיבות רבה לבחינת הנחות אלו (ראה סעיף 10 להלן) על ידי המשתמש, בעת בחינת תוצרי האתר.

2.9 המידע הכלול באתר נכון ליום כתיבתו של כל אחד מהתכנים בו והאתר אינו מתחייב לעדכן את המידע הכלול בו. בהתאם, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים מיידים או מתמשכים, שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר והחישובים שנערכים בו.

 

3.  השימוש באתר

3.1 השימוש באתר פתוח לכל משתמש, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש (ובכלל זה לעניין רישום ותשלום) ו/או אינו מפר את תנאי השימוש. השימוש באתר נעשה על ידי כל משתמש ומשתמש באחריותו המלאה.

3.2שימוש באתר מותנה ברישום על פי הכללים המפורטים באתר ובכלל זה המצאת מלוא הנתונים הנדרשים לצורך הרישום. ללא השלמת הרישום כנדרש, לא יתאפשר שימוש באתר.

3.3 השימוש באתר הינו על פי שיקול הדעת של כל משתמש ועל פי צרכיו, בין אם המשתמש הינו אדם פרטי, משתמש עיסקי או יישות משפטית.

3.4המשתמש אינו רשאי לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או כל חלק ממנו, שאינו מותר על פי תנאי השימוש.

3.5 החברה רשאית לחסום גישה ושימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, לפי שיקול דעתה המוחלט וללא צורך בהנמקה. חסימה כאמור, עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש להפרת תנאי השימוש או הפרה של הוראות הדין ו/או במקרה בו ייעשה ניסיון לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו. ככל שנחסמה גישתך לאתר ו/או כל חלק ממנו, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם מחדש עד החלטה אחרת של החברה. במקרה של חסימת הגישה לאתר, שלא עקב מעשה או מחדל של המשתמש, המשתמש יהיה זכאי להחזר של חלק יחסי של תשלום ששולם על ידו ולא נוצל על ידו, על פי שיקל דעתו הבלעדי של האתר.

3.6 החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לכל פעולה של המשתמש וכל פנייה לצד שלישי הינה באחריותך הבלעדית.

3.7 אין לעשות כל שימוש באתר ו/או בכל חלק ממנו, שאינו חוקי ו/או אינו מורשה על פי תנאי השימוש ו/או אינו מורשה על פי כל דין, לרבות, הפצה, שכפול, העתקה, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת של תוצרי האתר.

3.8 מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל, השימושים הבאים אינם מותרים:

  3.8.1 להשתמש באתר לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית, זדונית או בלתי מורשית.

  3.8.2 פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, במישרין ו/או בעקיפין, ובכלל זה זכויות יוצרים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר.

  3.8.3 פגיעה בפרטיותם של צדדים שלישיים ובכלל זה משתמשים אחרים.

  3.8.4 כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האתר, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באתר.

  3.8.5 כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים, ובכלל זה פעולות של הנדסה חוזרת (reverse engineering), די-קומפילציה(De-compilation) , שינויים, תרגומים, התאמות ו/או פעולות אחרות שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האתר וכל ניסיון להתחקות אחר האופן שבו הן פועלות.

  3.8.6 העברה באמצעות האתר וירוס מחשב, "תולעת", סוס טרויאני, time bomb , באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, שהם מעכבים או מסיטים או שהם פולשניים.

  3.8.7 העברה באמצעות האתר של מסר פרסומי ללא אישור החברה.

  3.8.8 התחזות לאדם או גוף אחרים, לרבות בין השאר ולא רק, כשליח, נציג, מתווך או סוכן של החברה ו/או כל אדם או גוף אחר.

  3.8.9 מכירה, מתן רישיון, הפצה ו/או ניצול למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר ו/או כל מידע המצוי בו.

3.9 האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים אשר מופעלים על ידי צדדים שלישיים אליהם יגיע המשתמש על ידי שימוש באתר. לחברה אין כל שליטה על הקישורים ואין היא מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. אין לפרש קישורים לאתרי צד שלישי כמתן גושפנקא, תוקף, אישור, המלצה או העדפה על ידי החברה לאותם אתרים מקושרים, תוכנם, מפעיליהם או למוצרים והשירותים המוצגים בהם.

3.10 מבלי לגרוע מכל אחריות אחרת הקיימת לך, אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה, נציגיה ו/או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאי השימוש בכלל ואת סעיף 3 זה ו/או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין, בגין כל הוצאה, נזק, הפסד ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, אובדן רווח ו/או חוסר שיגרם לחברה ו/או מי מהמנויים לעיל, במישרין ובעקיפין, בגין בפעולותיך ו/או מחדליך.

 

4.  ההרשמה

4.1 השימוש באתר מותנה ברישום על פי הנוהל הקיים באתר, כפי שיעודכן מעת לעת והינך נדרש לעדכן את פרטיך, בכל מקרה של שינוי בפרטים.

4.2 על מנת להשתמש באתר, עליך להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני פעיל, המאפשר שליחה וקבלה של הודעות דואר אלקטרוני וכן בעל מכשיר טלפון סלולרי.

4.3 הליך הרישום דורש מילוי של כל הפרטים הקיימים בטופס הרישום והינך מתחייב למלא את טופס הרישום כנדרש, תוך שימוש בפרטיך האמיתיים ובחירת סיסמא אישית. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי שלך, ובכלל זה שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון סלולרי, פרטי הפרוייקט ומידע נוסף. לא תוכל לעשות שימוש באתר ללא מסירת מלוא הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה ישמרו באתר על פי מדיניות הפרטיות של האתר, כמפורט להלן.

4.4 הרשמה אינה כרוכה בתשלום, אך חלק מהשירותים של האתר הינם בתשלום (ראה לעניין זה סעיף 5 ‏‏ להלן).

4.5 הינך האחראי הבלעדי לשמור על סודיות הסיסמא שתבחר לשימוש באתר ואינך רשאי לאפשר שימוש בחשבונך או בפרטיך על ידי כל צד ג'. כל מקרה של חשד לשימוש בחשבונך על ידי צד ג', הינך נדרש לפנות מיידית לחברה ולדווח על כך. אין להשתמש בחשבון של משתמש אחר ו/או להזדהות כמשתמש אחר. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק אשר ייגרמו בשל מחדל שלך, במישרין או בעקיפין, למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה בסיסמא שלך ו/או בחשבונך ו/או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. בכל מקרה כאמור, אתה תהיה אחראי לכל ההוצאות, נזקים ו/או ההפסדים אשר ייגרמו לחברה או לצדדים אחרים בשל שימוש שכזה.

 

5.  תשלומים

5.1 בגין השירותים המסופקים על ידי האתר, כל משתמש ידרש לשלם בגין השירותים המסופקים לו. מחירי השירותים ותנאים נוספים הנוגעים לעלויות השירותים מפורסמים באתר.

5.2 התשלום יכלול מע"מ, אשר יגבה על ידי החברה על פי דין.

5.3 כנגד כל תשלום תונפק למשתמש חשבונית מס על פי פרטיו, כפי שהללו רשומים באתר וזו תשלח אליו בדוא"ל. כל פנייה בנושאי תשלום תעשה ל- support@yazame.co.il.

5.4 התשלום יעשה באמצעות חשבון paypal ו/או כרטיס אשראי ו/או בכל צורה אחרת שעליה תחליט החברה מעת לעת. אפשרויות התשלום יופיעו באתר.

 

6.  אחריות

6.1 החברה אינה נותנת כל מצג או התחייבות כי תוצרי האתר ו/או נתונים אחרים המופקים מהשימוש באתר ו/או בהסתמך על תוצרי האתר, יהיו נכונים, מדוייקים, מתאימים לצורך מסויים ו/או שניתן להשתמש בהם כבסיס לקבלת החלטות בהתייחס לפרוייקט כלשהו. כל תוצרי האתר הינם כלי עזר בלבד לבחינה ראשונית של פרוייקטים ולא כלים לקבלת החלטות לביצוע פרוייקטים, ללא בחינה יסודית ומקפת.

6.2 החברה אינה נותנת כל התחייבות כי תוצרי האתר ו/או נתונים אחרים המבוססים עליהם, יהיו מעודכנים, מלאים וישקפו את נתוני השוק. החברה אינה מתחייבת למידת הדיוק של המידע, שלמותו, עדכניותו ואת מידת התאמתו לכל צורך ספציפי שהוא. החברה בעלי מניותיה, נציגיה, עובדיה ונושאי המשרה בה, אינם אחראים ולא יישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או נזק אשר עלול להיגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממידע המופיע באתר, מהשמטת מידע מהאתר, מהופעה לא רציפה של האתר באינטרנט, לרבות הפסקת הופעת האתר כליל וכן ממעשים או מחדלים של צדדים שלישיים המעורבים בהעלאת האתר ובהכנתו ו/או בהכנת המידע המפורסם באתר או הנתונים עליהם הוא מבוסס. כמו כן, החברה, בעלי מניותיה, נציגיה, עובדיה ונושאי המשרה בה, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לתביעות משפטיות שינבעו מהמידע המפורסם באתר ו/או בתוצרי האתר ולא יהיו אחראים כלפי צד כלשהו בקשר עם שימוש שיעשה במידע המפורסם באתר זה או בגין חוסר היכולת להשתמש במידע שבאתר.

6.3 החברה אינה אחראית ואינה נושאת באחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש באתר. הרישום של משתמש הינו הסכמה לאמור לעיל והשימוש בשירותי האתר, הינו על דעת ואחריות של כל משתמש ובכפוף לתנאי השימוש.

6.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הינך מסכים כי החבות הכוללת של החברה כלפיך, בגין כל הוצאה, הפסד, נזק ו/או עלות אשר עשויים להגרם לך, לא תעלה בכל מקרה, על סך של 400 ₪ למשתמש.

6.5 לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל תקלה או הפרעה בפעילות האתר, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות. זאת ועוד, החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או עקב מניעה כלשהי של הגישה או השימוש בו.

 

7.  שינויים

7.1 החברה רשאית לבצע שינויים באתר ו/או בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. המשך שימושך באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים באתר ו/או שינוי תנאי השימוש כאמור, יעידו על הסכמתך וקבלתך את תנאי השימוש החדשים. על המשתמש באתר לוודא, כי ידוע לו הנוסח העדכני של תנאי השימוש. הנוסח המחייב של תנאי השימוש, הוא זה שיהיה בתוקף בעת השימוש באתר.

7.2 .השירותים המוצעים על ידי החברה משתנים ומתעדכנים מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג השירותים הניתנים (לרבות להוסיף או לגרוע), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

8.  תקופת ההתקשרות

8.1 תנאי השימוש ישמשו כהסכם מחייב התקף בינך לבין החברה, החל ממועד תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר תפסיק להשתמש באתר ("תקופת ההתקשרות"). במקום בו תהיה מעוניין לסיים את ההתקשרות, תוכל להפסיק ולהשתמש באתר. במקרה של הפסקת שימוש באתר, יחולו תנאי שימוש אלו על מערכת היחסים עד מועד הפסקת השימוש.

8.2 במידה והחברה תבטל את ההתקשרות עם משתמש, תמסר למשתמש הודעה באמצעות דוא"ל ומייד לאחר מכן, החברה עשויה לחסום את הגישה של המשתמש לאתר. בסיום ההתקשרות הינך נדרש לחדול באופן מיידי משימוש באתר.

 

9.  זכויות יוצרים

9.1 האתר והמידע הנאגר בהם, הינם רכושה של החברה ולמשתמש ו/או לכל צד ג' לא תהיה כל זכות בהם, למעט זכויות שהוענקו לו מפורשות בתנאי שימוש אלו. הקניין הרוחני באתר, לרבות סימני מסחר וזכויות יוצרים וכל התכנים המפורסמים באתר הינם ויהיו קניינה של החברה.

9.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה הינה ותיוותר הבעלים הבלעדי של האתר וכל הכלול בו ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירותים המסופקים על-ידם, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתם לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה.

9.3 בעת שימושך באתר ו/או בשירותים, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות הקניין הרוחני של החברה.

9.4 מובהר כי החברה מעניקה למשתמש זכות ורישיון לשימוש בתוצרי האתר המופקים על ידו, לשימושו האישי בלבד. שימוש זה אינו מאפשר המחאה ו/או העברת הזכות האמורה לצדדים שלישיים ואינו מאפשר שימוש בתוצרי השירותים לכל מטרה שאינה בחינה אישית של פרוייקט ככלי עזר וכבדיקה מקדימה לבדיקה מקצועית ומקפת.

 

10.  הנחות המשמשות באתר

10.1 כאמור לעיל, האתר ותוצרי האתר, הינם כלי עזר בבחינת כדאיות וכלכליות פרוייקטים ואינם מהווים תחליף לבדיקה פרטנית ומקצועית, באמצעות אנשי מקצוע מתאימים, של כל פרוייקט ופרוייקט.

10.2 תוצרי האתר מבוססים על נתונים שונים ובכללם מחירי דירות ממוצעות, הערכת עלויות, חישוב עלויות על פי מחירונים ו/או נוסחאות וכד', אשר מבוססים על נתונים חיצוניים ועשויים להשתנות מזמן לזמן. נתונים אלו מסופקים כמות שהם, ("AS IS") על בסיס מיטב המאמצים בלבד, לנוחיות המשתמש. על המשתמש להביא בחשבון, כי עשויים לחול שינויים במידע הנכלל באתר, אשר לא ימצא ביטוי מיידי באתר.

10.3 בהתאם, אין לראות בדו"ח מסויים או בתוצאה של חישוב כלשהו, כהתחייבות להשגת אותה תוצאה בביצוע פרוייקט ספציפי ועשויות להיות סטיות משמעויות בין תוצרי האתר לבין תוצאות האמת.

10.4 תוצרי האתר מבוססים גם על נתונים המוקלדים על ידי המשתמש ועל כן על המשתמש להכיר ולהבין את המושגים שעל פיהם מופקים תוצרי האתר ועליו לוודא כי הללו משקפים נכונה את נתוני הפרוייקט במסגרת התוכניות הנבחנות.

10.5 האתר מציע ניתוח רגישות אחד (10%), אך ברי כי זה אינו משקף את כלל התנודות האפשרויות בפרוייקט ובעת הבחינה הספציפית של נתוני הפרוייקט, יש לבצע ניתוחי רגישות מתאימים לפרוייקט הנבחן.

10.6 מחירי המכירה של הדירות מבוססים על מאגר נתונים ממשלתי (עיסקאות שדווחו ותנאי המכירה של עיסקאות אלו), מחירים ממוצעים של עיסקאות בתחום הגיאוגרפי הקרוב לכתובת הפרוייקט ונתוני עיסקאות הנבחנים על פני פרקי זמן ארוכים. נתונים אלו עשויים להשתנות מעת לעת על פי השינויים בשוק הנדל"ן ולאור מגמות הקיימות בענף הדיור ובהתאם יש לראות במחירי המכירה המוצעים של הדירות, אינדקציה בלבד ונדרשת שמאות ספציפית לכל פרוייקט על מנת לוודא את השווי האמיתי של הדירות, שעשויות להבנות במסגרת הפרוייקט.

10.7 דירות בתוך פרוייקט עשויות להיות שונות זו מזו במחירן וזאת לאור מיקומן, הקומה בה הן נמצאות, תוספות ספציפיות לדירה, מטרדים, חניה ונושאים נוספים ועל כן נדרשת שמאות פרטנית לכל פרוייקט.

10.8 העלויות שעל בסיסן נעשים החישובים כוללים את עלויות תכנון, בנייה, פיקוח, יועצים, רישוי וכד', בהתאם למקובל בענף הבניה. עלויות אלו מחושבות כהערכה על בסיס מחירונים, נהלים והערכות מקצועיות של אותן עלויות. עשויות להיות סטיות מהותית בחישוב העלויות בין פרוייקט לפרוייקט, בהתחשב בתנאים הספציפיים של פרוייקט, סטנדרטים המשמשים את בניית הפרוייקט, אילוצים תכנוניים ואחרים ונושאים נוספים. לפיכך, כל פרוייקט דורש בחינה ספציפית של אותן עלויות והכנת דו"ח מסכם של עלויות הבנייה (דו"ח אפס) לבחינת העלויות האמיתיות של הפרוייקט. הדוחות והנתונים המופקים באתר אינם מהווים תחליף לדו"ח עלויות המופק על ידי אנשי מקצוע.

10.9 העלויות המשמשות בחישובי האתר אינן כלל העלויות שעשויות לחול על פרוייקט כלשהו.

10.10 רשויות מקומיות הינן בדרך כלל בעלות מדיניות פרטנית בהתייחס לפרוייקטי תמ"א. קיימים פערים גדולים בין גישת רשויות שונות בהתייחס לזכויות המוענקות על ידן מחד והדרישות המועלות על ידן בבקשה לקבלת היתר בנייה מאידך. תוצרי האתר אינם מביאים בחשבון את הדרישות הספציפיות הקיימות ברשות כלשהי ובהתאם נדרשת בחינה גם של התנאים הקיימים ברשות המקומית הרלבנטית.

10.11 במסגרת החישובים הנעשים על ידי האתר, היטל ההשבחה מחושב על פי כללי תמ"א 38, כאינדקציה בלבד. בחינת חבות וגובה היטל ההשבחה חייבת להתבצע על ידי כל משתמש ברשות המקומית / ועדת התכנון בהתייחס לפרוייקט הנבחן על ידו.

10.12 לא ניתן להשתמש בתוצרי האתר בכל הליך משפטי ו/או להציגם בפני כל רשות, מוסד, יישות ו/או אדם.

 

11.  פרטיות

11.1 המידע הנוגע לכל משתמש ישמר במאגרי המידע של החברה וישמש את החברה לצורך מתן השירותים על פי תנאי שימוש של האתר ובכלל זה מעקב אחר מתן השירותים ומתן מידע הנדרש בהתייחס לשירותים הניתנים על ידי האתר.

11.2 החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שבידיה, לצורך אספקת השירותים, וכן לצורך שינוי ושיפור התכנים, השירותים באתר, כך שיתאימו לאופי המשתמשים באתר.

11.3 החברה רשאית להשתמש במידע האישי שמסר המשתמש על מנת ליצור עימו קשר בעת הצורך, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים, לפי הפרטים שמסר בעת הרישום, בקשר לשימוש באתר ו/או לשלוח אליו מדי פעם מסרים, ובהם עדכונים על מבצעים שונים, חידושים בשירותים הניתנים ו/או במוצרים המוצעים, הודעות ו/או פרסומות שונות, שהחברה חושבת שהמשתמש עשוי למצוא בהם עניין ("דברי פרסומת"). המשך השימוש של משתמש באתר והסכמתו לתנאי השימוש מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות הדין ובכפוף לאפשרות ההסרה של כל משתמש מרשימת הדיוור.

11.4 האתר עשוי לבצע משלוח דברי דואר מקצועיים (ניוזלטרים), לרבות דברי דואר בעלי אופי מסחרי/פרסומי, לנרשמים באתר. הזנת הנתונים על ידך במסגרת האתר מהווה אישורך גם למשלוח דברי פרסום כנ"ל ע"י האתר למען דואר האלקטרוני ו/או הטלפון הסלולרי שלך.

11.5 החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי של משתמש, אלא באחד המקרים המפורטים להלן:

  11.5.1 במידה והמשתמש נתן את הסכמתו המפורשת לכך;

  11.5.2 במקום בו מסירת המידע האישי נדרשת לצורך מתן השירותים אליהם נרשם או ביקש המשתמש כי ינתנו לו;

  11.5.3 על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בהתייחס לכל הליך משפטי;

  11.5.4 במקרה של מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין החברה שתחייב את חשיפת פרטיו;

  11.5.5 אם המשתמש יבצע באמצעות האתר פעולות אשר לדעת החברה עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש;

  11.5.6 כחלק מפעילות מסחרית כוללת, דוגמאת שיתוף פעולה עם צד ג', אשר יתייחס לכלל הפעילות של החברה ולא לחברים רשומים מסויימים;

  11.5.7 אם החברה תמכור, תמחה, תעביר, תתמזג את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש.

11.6 החברה משתמשת בקבצי Cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

11.7 החברה מיישמת בפלטפורמה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. לתשומת לב המשתמשים, מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה, אולם הם אינם מספקים מעטפת הרמטית חסינה לפגיעות כאמור לעיל. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

 

12.  שונות

12.1 החברה וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים), רשאים לפרסם באתר מידע מסחרי והאחריות לתוכן אותן מודעות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור.

12.2 מובהר בזאת ומוסכם במפורש כי לא יחולו בין החברה לבין המשתמשים ו/או המשתמשים הרשומים ו/או בין המשתמשים לבין עצמם, יחסי עובד-מעביד, יחסי שותפות, יחסי סוכנות, יחסי שליחות או יחסים אחרים, השונים באופן כלשהו מאלו המוגדרים בתנאי שימוש אלו. המשתמש מתחייב להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים ליצור את הרושם כי המצב שונה מהאמור או לטעון כל טענה בניגוד לאמור, וישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל הוצאה ונזק שייגרמו לחברה ו/או מי מטעמה, עקב הפרת סעיף זה או טענה כנגדו, ללא הגבלה.

12.3 אינך רשאי להמחות ו/או להקנות את הזכויות הניתנות לך מכח תנאי השימוש לכל צד ג' וכל ניסיון להמחאה או מתן זכות כלשהי לצד ג', תהיה בטלה ומבוטלת ולא תחייב את החברה.

12.4 על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. לבית המשפט במחוז מרכז תהיה הסמכות המקומית לדון בכל סכסוך שיתגלע בין החברה ו/או מי מטעמה לבין מי מהמשתמשים.

12.5 תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה, בכל עניין הקשור לחברה ו/או מי מטעמה ו/או לאתר, הינה 12 חודשים ממועד קרות האירוע.

12.6 לבירורים ושאלות ניתן לפנות לחברה באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: support@yazame.co.il.

מעודכן לינואר 2019.